Month of Love Sale -14% ตลอดเดือน ก.พ.

เปลี่ยนแปลงค่าขนส่งสินค้าประเภทกระจก

โพสวันที่ 11 เมษายน 2022

เปลี่ยนแปลงค่าส่งสินค้าประเภทกระจก กระจกบานใหญ่เพิ่มค่าส่งเป็น 500 บาท

เนื่องจากค่าขนส่งของบริษัทขนส่งที่เพิ่มขึ้น และทางร้านมีการเปลี่ยนแปลงการแพ็กสินค้าประเภทกระจกให้ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการแตกเสียหายระหว่างขนส่ง เราจึงมีการเพิ่มค่าส่งกระจกบานใหญ่จาก 200 บาท เป็น 500 บาท